Code Analysis: WP SEO Structured Data Schema 2.6.17.1

Most Complex Classes

Class Rating Complexity
KcSeoSchemaModel
D
248
KcSeoOutput
B
80
KcSeoHelper
A
67
KcSeoMetaData
S
43
KcSeoWPSchema
S
33
KcSeoInit
S
29
KcSeoHooks
S
17
KcSeoOptions
S
8
KcSeoFunctions
S
4

Most Complex Functions

Function Rating Complexity
KcSeoSchemaModel::schemaOutput()
D
188
KcSeoOutput::load_schema()
D
73
KcSeoOptions::getSchemaTypes()
D
1
KcSeoSchemaModel::get_field()
D
51
KcSeoMetaData::meta_box_wp_schema()
B
22
KcSeoHelper::fix1_2DataMigration()
A
15
KcSeoOptions::getCountryList()
A
1
KcSeoMetaData::save_KcSeo_schema_data()
A
15
KcSeoHelper::characterToHTMLEntity()
A
1
KcSeoHelper::sanitize()
A
13
KcSeoHooks::plugins_loaded()
A
12
KcSeoWPSchema::__call()
A
11